Masarykova 655

763 26 Luhačovice

737 030 995

luhareality@seznam.cz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Informační povinnost dle GDPR

1. Správcem Vašich osobních údajů je Karel Adámek, IČO 47115971, sídlem v Nivy I. č.p. 457, Pozlovice 76326, Česká republika.

2. Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Pro jaké účely zpracovávám Vaše osobní údaje?

1 Pokud spolu uzavřeme zprostředkovatelskou smlouvu nebo přes nás poptáváte nemovitost zpracovávám Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely:

i)plnění smlouvy -za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje jméno, příjmení, adresa, e-mail, informace vztahující s předmětu plnění a jeho ceně. Pokud zprostředkování zahrnuje i zpracování zprostředkovávané smlouvy (např. kupní smlouvy) zpracovávám dále údaje tyto údaje: datum narození, rodné číslo, cenu plnění, číslo bankovního účtu. Důvodem poskytnutí osobních údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let od poskytnutí posledního plnění/služby.

ii)-plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Osobní údaje uživatele budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Iii) oprávněného zájmu správce -ochrany práv správce v případě sporu s uživatelem za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené při registraci, a to zejména jméno, příjmení, fakturační adresa, telefon, elektronická adresa (e-mail) a informace vztahující se k předmětu plnění (např. identifikace služby), způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, na který byla úhrada provedena. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let od poskytnutí poslední služby /obdržení plnění.

Kdo se bude podílet na zpracování Vašich osobních údajů?

1. Vaše osobní údaje mohou být pro účely řádného vyřízení plnění/služby poskytnuty těmto zpracovatelům:

a)poskytovatel cloudového úložiště, u kterého budou vaše osobní údaje uloženy,

b)osobám, které mi poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpis.

2 Vaše osobní údaje nepředávám do třetích zemí. Jaká jsou Vaše práva?

1.Podle Nařízení máte níže uvedená práva, která u mě můžete uplatnit:

a)právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b)právo požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

c)požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení

d)požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,

e)získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení f)právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace,

g)právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva.

2.Pokud obdržím Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budu Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bych nepřijal opatření, o které požádáte, jsem povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňuji v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsem povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám mohu (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.